Tshoboko ya tiro

CURRENT PROJECTS

Kgalagadi Human Origins (KHO) 2021-2027 Bala go feta fa

The Northern Cape Archaeology and Ecology Project (NCAEP) 2019 – se se diragalang

Sara Rhodes (Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour (ICArEHB), University of the Algarve) le Michael Chazan (University of Toronto) ke bone baba eteletseng pele tiro ya NCAEP. Ditshekatsheko tse di leka go atolosa kitso e renang le yone mabapi le ditiragalo tsa pele tse di supang kgolagano ya ditshidi le tikologo, ka nako ee neng go dirisiwa matlapa e bidiwang Later Stone Age mo Northern Cape, Aforika Borwa. Tiro e e akaretsa ditlhatlhobo tse dintsha tse di dirilweng ko logageng la Wonderweck le ko Ghaap Plateau ee tsenelelang mo dinakong tsa Later Stone Age, e e dumalanang le maduo a dipatisiso tse di tlhomameng. Mme Michaela Ecker le ene ke mongwe wa ba batisisi mme bogolosegolo a lebelets tsa go fetoga ga tikologo ka nako ya fa batho ba nako eo ba ne ba nna fa. Go itse go go feta fa: http://www.icarehb.com/srhodes/

Maduo: Rhodes, S.E., Goldberg, P., Ecker, M., Horwitz, L.K., Boaretto, E. and Chazan, M., 2021. Exploring the Later Stone Age at a micro-scale: New high-resolution excavations at Wonderwerk Cave. Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.004

Tiro ya Logaga la Wonderwerk , Afrika Borwa 2013 – se se diragalang

Logoga la Wonderweck ke lengwe la magaga a bogologolo tala le le nang le bosupi ja tshimologo ya sika loo motho, le tshupo ya tiriso ya molelo. Ditshekatsheko go tswa mo masalaleng aa epilweng ke ba boitsaanape ba Archaeology a supa fa naga e e sekaka e, ene e nniwa dingwaga tse di hetang di dikakadike tse pedi.

Ene yare ka ngwaga wa 2013, Michaela Ecker a tsenelela tiro e, mme thata a ganeletse mo go diriseng maranyane mo logageng go supa ka fa logaga ne le dirisiwa ka teng ka nako tse di farologanyeng. Ka nako eo one gape e le moithuti a dirisa marapo le masalela a dimela go tswelela a sekaseka. E sale ka ngwaga wa 2004 dipatisiso tsa legaga la wonderweck ntse di eteletswe pele ke Michael Chazan wa (University of Toronto) ga mmogo le Liora Horwitz (The Hebrew University, Jerusalem), ga mmogo le babatlisisi ba ka tshwara masome a mararo ba mafatshefatshe. Go itse go feta fa www.wonderwerkcave.com.

PAST PROJECTS

Mid-Pleistocene environments of the lower Vaal river (MINERVA), Marie Sklodowska-Curie Project 2019-2021 Bala go feta fa

Go dira diirisiwa tse di bontshang seemo sa bosa mo kgaolong ya pula ya selemo kwa borwa jwa Afrika ka nako ya Mid-Pleistocene 2016-2020

Tiro e, re e tshwaraganetse mmogo le ba Hiromitsu Sato (University Toronto, Canada), Douglas Kelley (Centre for Ecology and Hydrology, UK), re irisa tepo ya loapi go batlisisa dintlha tse di irang gore go nne le dikai tse re di bonang mo ditshedimosetsong tsa paleoenvironment.

Maduo: Ecker, M., Kelley, D. & Sato, H. Modelling the effects of CO2 on C3 and C4 grass competition during the mid-Pleistocene transition in South Africa. Sci Rep 10, 16234 (2020). https://www.nature.com/articles/s41598-020-72614-2

Dipatlisiso kwa Pniel, Lower Vaal River, Afrika Borwa 2017-2019

Motlhotlhomisi o mogolwane: Michaela Ecker & David Morris (McGregor Museum).

Dithuso ka madi Quaternary Research Association (QRA) Quaternary Research Fund; Rust Family Foundation & The Palaeontological Scientific Trust (PAST), Johannesburg, South Africa.

Maduo: Ecker, M., Bank. C.-G., Chazan, M., Chen, Y., Green, G., Morris, D., Stoikopoulos, N., Shadrach, K., Stratford, D., Duke, H. 2021, Revisiting Pniel 6: the 2017-2019 excavations. South African Archaeological Bulletin 76(214), 57-69.

Dikgapa tsa mae a bo Mantshe: go bolokiwa, go balwa ga dingwaga le go tlhatlhobiwa ga tikologo

Dikgapa tsa mae a bo Mmantshwe di tletsetletse mo mafelong a bogologolo mo Borwa jwa Aforika. Go motlhofo go di lemoga ebile di irisiwa go sekaseka tikologo ya bogologolo le go supa nako ya tshimologo ya tikologo eo.

Maduo:

Demarchi et al. 2016 in eLife. Project lead by Julia Lee-Thorp (University of Oxford) and Kirsty Penkman  (University of York) on amino acid dating and protein diagenesis of ostrich eggshell. https://elifesciences.org/articles/17092

Ecker et al. 2015 in Palaeoecology of Africa. PDF

%d bloggers like this: