MINERVA

Tiro ya Marie Sklodowska-Curie ya ‘Mid-Pleistocene environments of the lower Vaal River‘ (MINERVA) e batlisisa ka fa batho ba bogologolo ba ba bidiwang Homo sapiens ba itshetsang ka teng fa tikologo e ntse e fetoga le gore ba tsoma jang mo sekakeng sa Afrika borwa ba irisa tshedimosetso ya isotopic, zooarchaeological, geomorphological le tshedimosetso tsa lithic tsedi bonweng mo mabiteng kwa Pniel, le go e tshwantshanya le mafelo a a tshwanang le one mo kgaolong eo.

Tshupatlotlo ya Twitter (@MINERVA_MSCA) e tswetswe.

Sekgele sa tiro: Motsheganong 2019 – Moranang 2021

Motlhotlhomisi o mogolwane: Dr. Michaela Ecker

Badirimmogo ba bagolo: David Morris, McGregor Museum Kimberley and Sol Plaatje University Kimberley, South Africa & Co-permit holder; Lloyd Rossouw, National Museum Bloemfontein, South Africa; Chris Green, University of Oxford, UK; Hilary Duke & Michael Chazan, University of Toronto, Canada; Marine Frouin, Stony Brook University, USA; Dominic Stratford & Kelita Shadrach, University of the Witwatersrand, South Africa, Cheryl Makarewicz & Nils Anderson, University of Kiel, Germany.

This project has received funding from the European Union’s Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 (2014-2020) under the Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement No. 837730: https://cordis.europa.eu/project/id/837730

%d bloggers like this: